För leverantörer

Denna sida är till för dig som leverantör och beskriver hur Brixly AB arbetar med inköp med avseende på bl a inköpspolicy, uppförandekod, KMA-policy, ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen, ID06, fakturahantering m m.

Vill du bli leverantör till Brixly AB? Fyll i en intresseanmälan här!

Uppförandekod

Att göra affärer på ett ärligt och ansvarsfullt sätt är A och O för Brixly. Det är så vi bygger relationer med våra kunder och det är så vi bygger vår framtid.

De värderingar som speglar hur vi agerar skall även känneteckna och vara självklart för de leverantörer som vi samarbetar med. Som leverantör ansvarar du även för att dina underleverantörer efterlever nedan värderingar.

Ärlighet – Vi är ärliga mot oss själva och hur vi agerar.
Korrekthet – Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Följer bestämmelser – Vi följer lagar, krav, avtal, regler och bestämmelser som finns för vår verksamhet.
Håller avtal – Vi lever upp till åtaganden och håller ingångna avtal.
Respekt – Vi respekterar alla, oavsett kön, läggning, bakgrund eller etisk tillhörighet.
Professionalitet – Vi nyttjar inte affärsrelationer för personlig vinning.
Öppenhet – Affärsverksamhet och intressen utanför Brixly måste förankras hos ledningen.
Lojalitet – Aktiviteter som kan leda till intressekonflikter är inte tillåtna.

PDF Icon  Läs hela Brixly Inköpspolicy (bilaga) »

KMA-Policy

Här hittar du Brixlys kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicy för sin verksamhet och dess leverantörer.

PDF Icon  Läs Brixlys KMA-policy (bilaga) »

Arbetsmiljökrav på UE

Här hittar du Brixlys arbetsmiljökrav på underentreprenörer. Dessa krav avser att klargöra och belysa de arbetsmiljörisker som gäller i relation mellan Brixly och underentreprenörer vid respektive arbetsplats. Då underentreprenör i sin tur upphandlar andra underentreprenörer, är denna skyldig att tillse att likalydande krav tillämpas. Kraven är ett komplement till gällande lagstiftning, myndigheters föreskrifter, avtal m m. som reglerar arbetsmiljöarbetet.

PDF Icon  Läs mer här om Brixlys Arbetsmiljökrav för UE (bilaga) »

Ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall

Här hittar du Brixlys ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall för sin verksamhet och dess leverantörer.

PDF Icon  Läs Brixlys ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen & arbetsmiljöplanmall (bilaga) »

ID06 id-kort på arbetsplatsen

Alla som vistas på Brixlys arbetsplatser skall kunna identifiera sig med ID06 och ansvarar själva för att vara registrerade på den arbetsplats där arbete utförs när så krävs.

Syftet med ID06 är primärt att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet och därmed stärka den sunda konkurrensen mellan underleverantörer samt att öka säkerheten för alla som vistas på arbetsplatsen.

PDF Icon  Läs mer om ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och elektronisk personalliggare (bilaga) »

PDF Icon Click here to read ID06 – General provisions on identity requirements and attendance records (attachment) »

UE2015
Brixly AB tillämpar UE2015 – Avtalsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag utgivna av Sveriges Byggindustrier.

PDF Icon  Läs mer om UE2015 blankett (bilaga) »

Kontakt

Fler frågor? Maila oss på erlandssonbygg@erlandssonbygg.se  eller telefon 031-389 00 00

Fakturering

Vi vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt och erbjuder därför olika faktureringsalternativ.

För att minska pappershanteringen så vill Brixly att våra leverantörer skickar fakturor i PDF-format utan fakturakopia och som samlingsfakturor, endast ett projektnummer per faktura. Följs även nedanstående anvisningar skapas förutsättningar för att ni skall få rätt belopp betalt i rätt tid.

Projektnummer/märkning/ordernummer/littera eller liknande:
Här anges ett 7-siffrigt projektnummer utan bindestreck, t ex 4137020.

Samlingsfakturor:
Vi vill hantera flera samlingsfakturor för att minska antalet fakturor, men då är det viktigt att samlingsfakturan är på ett och samma projekt. Annars reklameras fakturan.

Er referens/kundens referens eller likande:
Här anges för- och efternamn på den person på Brixly som har gjort beställningen.

Observera att det för avläsningens skull är viktigt att angivna uppgifter alltid anges på samma ställe på er fakturor.

Om dessa angivna uppgifter såsom projektnummer och referens saknas reklamerar vi fakturan och inväntar ny korrekt faktura.

Faktureringsinformation

Klicka på respektive region för att visa faktureringsinformation:

BANKGIRO: 5870-6094
IBAN: SE10 1200 0000 0120 2014 2589
SWIFT: DABASESX
ORG nr: 556351-9163

EDI-faktura
Fakturan skickas till: EDI faktura – Palette Connectivity Services
GLN: 7365563519165

Elektronisk faktura
Fakturan skickas till: faktura@erlandssonbygg.se i PDF-format

För frågor är Ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen via telefon 031-389 00 00 eller via mail: support-ekonomi@erlandssonbygg.se

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly